upflow solid 2.jpg

מערכת טיפול קדם לשפכי רפתות - UFT solid

הרפתנים בענף החלב ניצבים בפני אתגרים הולכים וגדלים המקשים עליהם לראות קדימה ולבצע השקעות ארוכות טווח. UFT solid הנה מערכת פשוטה וחכמה לטיפול קדם בשפכי רפת החלב.

UFT solid הינו פתרון ישים המקל על הרפתן בהוצאות החודשיות בגין חיובי השפכים באופן מיידי

UFT solid הנה מערכת מודולרית, מאחדת מספר טכנולוגיות אשר פותחו במיוחד עבור שפכי רפת החלב. המערכת מתמודדת עם שפכים בעלי ריכוז מוצקים (TSS) ועומס אורגני (COD) גבוהים ביותר המאפיינים את שפכי רפת החלב. עלות הקמת המערכת נמוכה משמעותית מהמוצרים המקבילים בשוק ובכך מאפשרת לרפתן לעמוד בתנאי הרגולציה המחמירים.​ 

upflow solid 4.jpg

שפכי הרפת ישאבו מבור השיקוע למערכת ה-UFT Solid, יעברו סינון על מנת לסלק מוצקים העלולים לפגוע בהמשך התהליך. לאחר מכן, יוזרמו השפכים בצורה מבוקרת בתהליך שיקוע רב שלבי. המבנה הייחודי של מערכת ה-UFT Solid, מקנה לשפכים משטר זרימה אופטימלי, המייעל את קצב הרחקת המזהמים ומביא להרחקה טובה של TSS ו-COD.